หน้าแรก ธุรกิจแนะนำการลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Licensing/Registration tool kits
!@#content#@!
   
 
 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
พิมพ์ บันทึกหน้า
 
   
 

  หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
(ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็น ที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544)

         เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนมีแนวทางในการวางระบบการปฏิบัติงาน สำนักงานจึงขอซักซ้อมแนวทางในการประกอบธุรกิจดังนี้

         1. ระบบงาน

บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน (“บริษัท”) ต้องดำเนินการในเรื่องดังนี้

 • เตรียมระบบงานในการประกอบธุรกิจ โดยต้องมีระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการให้คำแนะนำ และการควบคุมการลงทุนของบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ให้คำแนะนำ
 • แต่งตั้งผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อรับผิดชอบในการออกหลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งดูแลผู้ให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ. ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน (“บริษัท”) ดำเนินการ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
               (1) จัดให้มีระบบงานที่แสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา การลงทุน ซึ่งรวมถึงระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำ และระบบการควบคุมดูแล การลงทุนของบริษัท บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ และผู้ให้คำแนะนำ
               (2) จัดให้มีผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อรับผิดชอบในการออกหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งดูแลให้ผู้ให้คำแนะนำ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

         2. การดำรงหลักประกัน

 • บริษัทต้องดำรงหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท รวมทั้งคำนวณและรายงานการดำรงความเพียงพอของหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด (ประกาศที่ สน.20/2545) โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่นำมาใช้กับบริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแล (lead regulator) อยู่แล้ว
 • หากบริษัทไม่สามารถดำรงหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องได้ จะต้องดำเนินการ ดังนี้
  (1) จัดทำรายงานแสดงความไม่เพียงพอของหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องตามแบบที่สำนักงานกำหนด และยื่นต่อสำนักงานภายใน 2 วันทำการถัดไป
  (2) แก้ไขให้สามารถดำรงความเพียงพอได้ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถดำรงความเพียงพอได้ และแจ้งการแก้ไขให้สำนักงานทราบภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่แก้ไขได้
 • ในระหว่างที่ไม่สามารถดำรงความเพียงพอได้ หรืออยู่ระหว่างการแก้ไขให้สามารถดำรงความเพียงพอได้ บริษัทไม่สามารถดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
  (1) การให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่
  (2) การขยายระยะเวลาการให้บริการแก่ลูกค้ารายเดิม
  (3) การกระทำอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนด

         3 ผู้ให้คำแนะนำ

 • บริษัทต้องจัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุน และดูแลให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้คำแนะนำ (ประกาศที่ สข.15/2548 และประกาศที่
  อข. 10/2548)
 • ถ้าบริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน1 (“ตัวแทน”) บริษัทจะต้องทำสัญญากับตัวแทนเป็นหนังสือ โดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทและตัวแทนที่ไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแลให้ตัวแทนปฏิบัติตามสัญญา หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 • ตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนไม่สามารถตั้งตัวแทนช่วงได้

         4. การให้คำแนะนำ

 • ก่อนการให้คำแนะนำทั่วไปครั้งแรก2 บริษัทต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการลงทุนในหลักทรัพย์มีทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนจะนำคำแนะนำไปใช้ ลูกค้าควรพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงิน และระดับความเสี่ยงที่ตนยอมรับได้
 • ในการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ลูกค้า บริษัทต้องดำเนินการดังนี้
  (1) แจกคู่มือการให้บริการคำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า
  (2) จัดทำข้อมูลลูกค้า (customer’s profile) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายการตามที่กำหนดไว้ (ประกาศที่ สน. 3/2545) และลูกค้าจะต้องลงนามรับทราบความถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทยังต้องปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ และให้ลูกค้าลงนามรับทราบความถูกต้อง หากลูกค้าไม่ได้ทักท้วงข้อมูลดังกล่าวภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดส่งให้ ก็ถือว่าบริษัทได้จัดส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันแล้ว
 • ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้า (suitability) โดยประเมินจากวัตถุประสงค์ในการลงทุน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ประสบการณ์การลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการและข้อจำกัดในการลงทุนของลูกค้า
 • ในการจัดทำคู่มือการให้บริการคำแนะนำการลงทุน ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยระบุวันที่จัดทำข้อมูลและต้องไม่มีข้อความโฆษณา โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
  (1) ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ใบอนุญาตของบริษัท
  (2) ชื่อ ที่อยู่ ประวัติ และประสบการณ์ของผู้ให้คำแนะนำ
  (3) ข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการให้คำแนะนำ
  (4) ข้อความเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ลูกค้าพึงได้รับ
  (5) ลักษณะของคำแนะนำทั่วไปและคำแนะนำเฉพาะเจาะจง
  (6) มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทจัดให้มีขึ้น
  (7) วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ผู้ให้คำแนะนำนำมาใช้เพื่อการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
  (8) วิธีการและฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม รวมทั้งวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นแก่บริษัท
  (9) ขั้นตอนการยื่นข้อร้องเรียน ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคล หรือหน่วยงานที่จะรับเรื่องร้องเรียน
  (10) แสดงข้อความต่อไปนี้ ด้วยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าขนาดตัวอักษรที่แสดงข้อความที่เป็นเนื้อหาปกติ และแสดงไว้ในกรอบสี่เหลี่ยม

“การลงทุนในหลักทรัพย์มีทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยง
ไม่ว่าจะใช้คำแนะนำของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนหรือไม่ก็ตาม
โดยการให้คำแนะนำจะพิจารณาจากข้อมูลของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน”


         5. การจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

บริษัทต้องจัดทำเอกสารหลักฐานในเรื่องต่อไปนี้ และเก็บไว้อย่างน้อย 2 ปีนับตั้งแต่วันที่จัดทำ
5.1 ข้อมูลของลูกค้าที่ใช้ในการให้คำแนะนำ
5.2 หลักฐานการส่งเอกสารข้อมูลลูกค้า
5.3 บทวิเคราะห์
5.4 คำแนะนำที่ให้กับลูกค้าผ่านเทปบันทึกเสียง ต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 2 เดือน แต่หากมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเทปที่เกิดขึ้น ต้องจัดเก็บเทปไว้จนกว่าจะดำเนินการข้อร้องเรียนเสร็จสิ้น
5.5 เอกสารแสดงการคำนวณค่าตอบแทนที่บริษัทได้รับจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5.6 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
5.7 ข้อมูลการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นหรือ warrant ของบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ให้คำแนะนำที่ซื้อหุ้นเกินกว่า 5% ของจำนวนหุ้นหรือ warrant ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้น และให้นับรวมหุ้นหรือ warrant ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

         6. การจัดอันดับกองทุนรวม

บริษัทสามารถจัดอันดับกองทุนรวมได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับกองทุนรวม

         7. การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทสามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามธุรกรรมดังนี้ (ประกาศที่ กธ/น/ข. 34/2548)
7.1 ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) ทั้งใน และนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาได้ ถ้าเป็นการซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญา คู่สัญญาจะต้องเป็นสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินต่างประเทศเท่านั้น
7.2 ให้คำแนะนำหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยกระทำเป็นทางค้าปกติได้ โดยแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเปิดให้บริการ
7.3 ให้บริการเป็นนายหน้าจัดหาคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ลงทุนสถาบันได้โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ โดยแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเปิดให้บริการ

         8. อื่น ๆ

ในกรณีที่บริษัทได้เคยแจ้งต่อสำนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า ยังไม่ประสงค์จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้า และต่อมาจะกลับมาให้คำแนะนำแก่ลูกค้า บริษัทต้องแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเริ่มให้คำแนะนำแก่ลูกค้า และแสดงว่าสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนได้

 

1 ตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการให้คำแนะนำ
2 การให้คำแนะนำครั้งแรก คือ การให้คำแนะนำที่ไม่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละคน
 
  
 
   
 

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
โทร. 0-2263-6079
E-mail: inva@sec.or.th

ปรับปรุงล่าสุด  11 พ.ค. 2552
สอบทานล่าสุด  11 พ.ค. 2552
 
!@#content#@!
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.
Copyright © www.sec.or.th 2007 Privacy Policy | Disclaimer
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์