หน้าแรก ศูนย์ข้อมูล ตัวแทนรับส่งคำสั่งซื้อขาย Gold Futures /  Gold ETF (selling agents)
!@#content#@!
   
 
 ตัวแทนรับส่งคำสั่งซื้อขาย Gold Futures / Gold ETF  (selling agents)
พิมพ์ บันทึกหน้า
 
   
 
ตัวแทนรับส่งคำสั่งซื้อขาย Gold Futures / Gold ETF (selling agents)
 
ตัวแทนรับส่งคำสั่งซื้อขาย Gold Futures / Gold ETF ที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่งตั้ง

 

เนื่องด้วยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์สำหรับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ("ตัวแทนซื้อขายสัญญา") ในการใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ อนุญาตให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาใช้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจากนิติบุคคลอื่นได้ (selling agents) เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นทองคำ โดยตัวแทนซื้อขายสัญญาจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณานิติบุคคลที่จะแต่งตั้งให้มีคุณสมบัติตามประกาศ และต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานในมาตรฐานเช่นเดียวกันกับตัวแทนซื้อขายสัญญา เช่น ต้องมีระบบงานและบุคลากรเพื่อทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า และเป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ต้องมีระบบการบันทึกเทป เป็นต้น ทั้งนี้ หาก selling agents มีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องและเกิดความเสียหายกับนักลงทุน ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของ selling agents

สำหรับขอบเขตการทำหน้าที่ของ selling agents จะมีดังนี้
(1) รับคำของเปิดบัญชีและตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี เพื่อส่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาอนุมัติ
(2) เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายให้ลูกค้าทราบ และจัดทำความเห็นเสนอเพื่อพิจารณาคำขอเปิดบัญชี เพื่อส่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญา
(3) รับคำสั่งซื้อขายเพื่อส่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาทำรายการให้แก่ลูกค้า
(4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 
ทั้งนี้ ผู้สนใจค้นหารายชื่อตัวแทนดังกล่าว สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่ "รายชื่อตัวแทนรับส่งคำสั่งซื้อขาย Gold Futures / Gold ETF ที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่งตั้ง"
 

 

 
   
 
ปรับปรุงล่าสุด  30 ก.ค. 2555
สอบทานล่าสุด  30 ก.ค. 2555
 
!@#content#@!
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.
Copyright © www.sec.or.th 2007 Privacy Policy | Disclaimer
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์